fbq('track', 'AddToCart');

Regulamin

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem strony Kobieta Managerem

Za pośrednictwem strony Kobieta Managerem możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów elektronicznych, szkoleń stacjonarnych i konsultacji.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest listownie pod adresem siedziby firmy wskazanym poniżej oraz mailowo pod adresem poczty elektronicznej kontakt@kobietamanagerem.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Kobieta Managerem – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym www.kobietamanagerem.pl

b) Konsument –pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Kobieta Managerem – m.in. dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, eBooki, konsultacje, szkolenia stacjonarne.

d) Regulamin – niniejszy regulamin,

e) Sprzedawca – Weronika Dzieciniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Feedback Weronika Dzieciniak”, ul. Dębowa 18/2, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 6112463725, REGON: 366451377, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEID...

f) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu.

g) Szkolenia stacjonarne- opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu zarządzania lub rozwoju osobistego prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie.

§ 2 Zakup Produktu

1. Zakupu Produktu za pośrednictwem Kobieta Managerem może dokonać wyłącznie Użytkownik, który jest Konsumentem. Użytkownik, który chce dokonać zakupu Produktu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, może zrobić to wyłącznie w ramach indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą.

2. Użytkownik nie może dokonać zakupu Produktu anonimowo lub pod pseudonimem.

3. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór w sklepie internetowym , tj. http://kobieta-managerem.shopl.... Przy każdym Produkcie widnieje jego cena. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT- są wiążące w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

4. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

5. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien zweryfikować przedmiot zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam”.

6. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę finalizacji zamówienia. Celem finalizacji zamówienia Użytkownik powinien wypełnić wyświetlony mu formularz, wybrać metodę płatności za zamówienie.

7. Dostępna metoda płatności to szybki przelew elektroniczny lub przelew standardowy (wówczas dane do przelewu przekazywane są drogą mailową).

8. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź dalej”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Pośrednika Płatności, gdzie będzie mógł dokonać zapłaty za zamówienie.

9. Płatność re­ali­zo­wana jest za po­śred­nic­twem ser­wisu tpay.com, któ­rego wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z sie­dzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpi­sana do re­je­stru przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu­me­rem KRS 0000412357, nu­mer NIP 7773061579, REGON 300878437.

10. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.

11. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy i :

11.1 w przypadku zakupu produktu cyfrowego zawierającą link do ściągnięcia zakupionego Produktu;

11.2 w przypadku kursu online dane dostępu (login i hasło) do platformy internetowej z kursem;

11.3 w przypadku zakupu konsultacji prośbę o kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji.

11.4 w przypadku szkolenia stacjonarnego dodatkowe informacje o szkoleniu.

12. Dokonując zakupu, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu faktury VAT dokumentującej zakup Produktu w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 3 Korzystanie z Produktu

1. Produkt stanowi treść cyfrową lub jest spotkaniem online- konsultacja, albo spotkaniem na żywo w przypadku szkoleń stacjonarnych.

2. W przypadku produktów cyfrowych do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej, aktywnego adres e-mail, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników. W przypadku konsultacji potrzebna jest aplikacja Skype. Szkolenia stacjonarne odbywają się offline.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Produktu.

4. Szkolenia stacjonarne są świadczone w miejscu i terminie każdorazowo wskazanych w ofercie dotyczącej danego szkolenia.

5. W przypadku szkoleń stacjonarnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrotu pieniędzy Konsumentom, jeśli liczba zakupionych na dany termin biletów jest mniejsza niż 10 sztuk.

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

§ 5 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@kobietamanagerem.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Sprzedawcy.

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia oraz wysyłkę newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. 

WERSJA REGULAMINU NR 1 Z DNIA 01.01.2018

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
is tag in your head or just before your close body tag. -->